Polityka prywatności

Wprowadzenie

Innoship Technology SRL (dalej „Innoship”, „my”, „nas”, „naszym”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która dostarcza wspie¬¬¬raną przez SI platformę przeznaczoną dla podmiotów handlu detalicznego. Platforma przeznaczona jest do optymalizacji dostaw otrzymanych zamówień poprzez wybór najbardziej efektywnego pod względem kosztów i czasu dostawcy usługi transportowej. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności w zak-resie przetwarzania danych osobowych (zwane dalej „Oświadczeniem o ochronie prywat-ności”) dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Innoship za pośrednictwem jej strony internetowej i platformy Saas („Platforma”).

Nazwa administratora danych i właściciela strony internetowej

Innoship jest administratorem danych osobowych i właścicielem platformy oraz strony internetowej dostępnej pod adresem www.innoship.io. Mają Państwo prawo wiedzieć, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe. Zawsze będziemy Państwa o tym informować przed rozpoczęciem ich przetwarzania w celach innych niż te, dla których nam je Państwo ujawnili.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy z naszymi klientami, dostawcami lub innymi partnerami biznesowymi

A. Dane osobowe, które przetwarzamy
W celu przeprowadzenia realizacji stosunku umownego zbieramy od Państwa następujące dane osobowe:
 a. podstawowe dane służące do identyfikacji, takie jak nazwisko, imię, miejsce pracy, branża i kraj zamieszkania oraz powiązanie z inną osobą, z którą mamy ustaloną relację (np. z pra¬cownikiem, z innym kontaktem lub klientem, z osobą, która ułatwiła nam nawiązanie kontaktu z Państwem);
 b. dane kontaktowe, takie jak siedziba firmy lub adres e-mail i numer telefonu;
 c. wszelkie dane, które udostępnią nam Państwo podczas naszych interakcji.

B. Jak zbieramy dane osobowe
Zbieramy dane osobowe, które podają Państwo dobrowolnie (w formie elektronicznej), a także informacje i dane dostępne ze źródeł publicznych: gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej, jeśli są Państwo zaintere-sowani współpracą z nami jako nasz klient, dostawca lub partner biznesowy.

C. Podstawy prawne i cele przetwarzania
Na mocy umowy, którą zawarliśmy z Państwem jako klientem, dostawcą lub partnerem biznesowym Innoship, będziemy przetwarzać wszystkie dane osobowe, które Państwo nam udostępnią, jak również wszelkie inne dane niezbędne do wykonania naszych zobowiązań umownych i prawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy z Państwem lub – w przypadku, gdy występują Państwo jako przedstawiciel prawny lub osoba kontaktowa osoby prawnej – na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Dane osobowe przetwarzane w celach komunikacji zawodowej

A. Dane osobowe, które przetwarzamy
Zbieranie Państwa danych osobowych jest ściśle ograniczone do tego, co jest niezbędne do zapewnienia profesjonalnej komunikacji. Dane osobowe, które przetwarzamy, obejmują:
a. podstawowe dane służące do identyfikacji, takie jak nazwisko, imię, miejsce pracy, branża i kraj zamieszkania;
b. dane kontaktowe, takie jak siedziba firmy lub adres e-mail i numer telefonu;
c. wszelkie dane, które udostępnią nam Państwo podczas naszych interakcji.

B. Jak zbieramy dane osobowe
Zbieramy dane osobowe, które podają Państwo dobrowolnie, a także informacje i dane dos-tępne ze źródeł publicznych: gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych, jeśli są Państwo zainteresowani naszą komunikacją zawodową lub wyrażają chęć współpracy.

C. Podstawy prawne i cele przetwarzania
Rejestrując się w celu otrzymywania od nas komunikatów o charakterze biznesowym, za poś-rednictwem strony internetowej lub w inny sposób, otrzymają Państwo prośbę o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która umożliwi nam świadczenie wnioskowanych usług. W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest zatem Państwa zgoda.
Jeśli w dowolnym momencie zdecydują Państwo, że nie chcą korzystać z tej komunikacji i wyco¬fają swoją zgodę, uszanujemy Państwa decyzję i przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu.


Dane osobowe przetwarzane w celach rekrutacyjnych

Mogą Państwo ubiegać się o stanowisko w Innoship w odpowiednim dziale na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio przez e-mail.
Wykorzystamy Państwa dane osobowe związane z procesem rekrutacji do:
– oceny Państwa dopasowania do stanowiska w Innoship;
– nawiązania z Państwem kontaktu w związku ze zgłoszeniem;
– zarządzania procesem rekrutacji;
– nawiązania z Państwem kontaktu w związku z innymi wolnymi stanowiskami, które uznamy za odpowiednie dla Państwa;
– prowadzenia dokumentacji dotyczącej wcześniejszych procesów rekrutacyjnych naszej firmy, w których Państwo uczestniczyli, oraz powodów, dla których nie przedstawiono Państ-wu oferty lub została ona odrzucona.

A. Dane osobowe, które przetwarzamy
Po Państwa zgłoszeniu ograniczymy przetwarzanie Państwa danych do celów ściśle niezbęd-nych do realizacji rekrutacji. Dane osobowe, które przetwarzamy, obejmują:
a. podstawowe dane służące do identyfikacji, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres korespondencyjny, kraj pochodzenia, wszelkie inne dane, które udostępniają nam Państwo za pomocą dokumentów aplikacyjnych przekazywanych podczas składania wniosku bezpośrednio na stronie internetowej lub drogą elektroniczną;
b. inne dane związane z życiorysem, takie jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje, Państwa specjalizacja, rodzaj pożądanej współpracy;
c. wszelkie dane, które udostępnią nam Państwo podczas naszych interakcji.

B. Jak zbieramy dane osobowe
Zbieramy dane osobowe, które podają Państwo dobrowolnie (w formie elektronicznej), a także informacje i dane dostępne ze źródeł publicznych: gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej, jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami jako pracownik lub kontrahent Innoship.

C. Podstawy prawne i cele przetwarzania
Zbieramy informacje niezbędne w procesie rekrutacji, aby móc ocenić, czy są Państwo odpo-wied¬nimi kandydatami na stanowisko w Innoship oraz w celach podanych powyżej w tym dziale. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podczas procedury rekrutacyjnej jest zawarcie z Państwem umowy o pracę, przy czym przetwarzanie to stanowi przedumowną fazę realizacji tej umowy.
W przypadku odrzucenia aplikacji kandydata na dane stanowisko możemy również poprosić o zgodę na przechowywanie danych osobowych przez dłuższy czas i kontakt w sprawie innych odpowiednich stanowisk w Innoship. Jeśli w dowolnym momencie zdecydują Państwo, że nie chcą, abyśmy kontaktowali się z Państwem w celach rekrutacyjnych w przyszłości, mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Uszanujemy Państwa decyzję i wstrzymamy przetwarzanie Państwa danych osobowe w tym celu.

Stosowanie plików cookie

A. Dane osobowe, które przetwarzamy
Nasza strona internetowa zawiera pliki cookie, które zbierają dane osobowe. Gromadzenie Państ¬wa danych osobowych jest ściśle ograniczone do celów niezbędnych do zapewnienia Państ¬wu najwyższej jakości doświadczeń związanych z korzystaniem z naszej strony inter-netowej. Zbieramy dane techniczne (w tym adres IP), takie jak informacje o Państwa wizytach na naszej stronie internetowej lub dostęp do materiałów i komunikatów, które przesyłamy Państwu drogą elektroniczną, Państwa identyfikatory online, zachowanie na naszej stronie internetowej oraz dane profilujące.

B. Jak zbieramy dane osobowe
Zbieramy Państwa dane osobowe poprzez pliki cookie umieszczone na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych za pomocą takich narzędzi są dostępne w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

C. Cele przetwarzania
Używamy plików cookie w celu zapewnienia Państwu lepszego doświadczenia użytkownika podczas poruszania się po naszej stronie internetowej, w celach analitycznych, aby doskonalić nasze usługi, a także w celu dostarczania Państwu odpowiednich treści i reklam, zgodnych z Państwa zainteresowaniami.
Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie na naszej stronie internetowej można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie dostępnej pod adresem https://innoship.com/pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie/ .

Dane osobowe przetwarzane w celu udostępnienia platformy

Platforma to oprogramowanie opracowane przez Innoship i udostępniane w formie aplikacji SaaS, które umożliwia podmiotom handlu detalicznego optymalizację dostaw otrzymywanych zamó¬wień. Platforma uwzględnia autorską technologię SI, która na podstawie kilku kryteriów umoż¬liwia detalistom automatyczny wybór najlepiej dopasowanego kuriera (spośród tych, z którymi da¬ny detalista ma zawarte umowy o świadczenie usług) dla każdego indywidualnego zamó¬wie¬nia, optymalizując w ten sposób koszty, a także czas wysyłki i dostawy.
Dostęp do platformy jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem konta użytkownika utworzo-ne¬go przez Innoship specjalnie w tym celu na podstawie umowy zawartej z każdym podmiotem handlu detalicznego.
Innoship występuje jako administrator danych jedynie w przypadku czynności przetwarzania niezbędnych do tworzenia kont użytkowników i zarządzania nimi. W przypadku innych danych osobowych związanych z zamówieniami otrzymywanymi od podmiotów handlu detalicznego (np. imię i nazwis¬ko oraz dane kontaktowe ich klientów, zamówione produkty, dodatkowe dane i komentarze itp.) Innoship działa jedynie jako podmiot przetwarzający dane podmiotów handlu detalicznego, ułatwiając w imie¬niu i na rzecz takiego podmiotu przekazanie danych dotyczących dostawy do najlepiej dopasowanego kuriera, wybranego na podstawie działania algorytmu SI.
Dane dotyczące efektywności i wydajności kurierów składają się z różnych parametrów nie-zwią¬zanych z konkretną osobą, które nie mogą prowadzić do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji żadnej osoby fizycznej. Innoship nie wykorzystuje danych osobowych do włas-nych celów, w szczególności do celów swojej platformy. Wszystkie dane osobowe są anonimi¬zo¬wane lub wykorzystywane w sposób zagregowany, co uniemożliwia identyfikację jakiej¬kolwiek osoby fizycznej.

A. Dane osobowe, które przetwarzamy
Dane osobowe przetwarzane w celu tworzenia kont użytkowników na Platformie i zarządzania nimi są następujące:
a. imię i nazwisko użytkownika;
b. adres e-mail użytkownika.

B. Jak zbieramy dane osobowe
Zbieramy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu handlu detalicz-nego jako Państwa pracodawcy.

C. Podstawy prawne i cele przetwarzania
Zbieramy dane w celu świadczenia usług i wykonania umowy zawartej z podmiotem handlu detalicznego w odniesieniu do naszej platformy. Podstawą czynności przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na udzieleniu Państwu dostępu do naszej platformy na mocy umowy zawartej z podmiotem handlu detalicznego.

Okres przechowywania

Jeśli zdecydowali się Państwo na otrzymywanie informacji od Innoship, będziemy prze-chowywać Państwa dane osobowe w celu świadczenia tej usługi przez 2 (słownie: dwa) lata od chwili udzielenia nam zgody. Następnie ponownie poprosimy o zgodę, aby mogli Państwo nadal korzystać z usługi komunikacyjnej.
Dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji są przechowywane i wykorzystywane w celu prowadzenia dokumentacji dotyczącej dotychczasowych rekrutacji przez okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy od daty złożenia aplikacji w Innoship, chyba że zawarta zostanie umowa o pracę, kiedy to stosowany będzie okres przechowywania akt pracowniczych. Jeśli udzielili nam Państwo zgody na kontakt w sprawie dalszych ofert pracy, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 2 (słownie: dwóch) lat od momentu udzielenia nam zgody. Po upływie tego czasu ponownie poprosimy o Państwa zgodę.
Dane osobowe przetwarzane w związku z Państwa kontami użytkownika na platformie będą przetwarzane przez okres niezbędny do tego, abyśmy mogli zapewnić dostęp do platformy, jednak nie dłużej niż do rozwiązania umowy.
Usuniemy Państwa pozostałe dane osobowe, gdy nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub gdy wycofają Państwo swoją zgodę (jeśli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody) – pod warunkiem że nie jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania takich danych. Możemy również przechowywać Państwa dane osobowe przez dodatkowy okres w zakresie, w jakim ich usunięcie wymagałoby nadpisania naszych zautoma¬ty¬zowanych systemów tworzenia awaryjnych kopii zapasowych.

Odbiorcy

Nie udostępniamy ani nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim. Jeśli ujawnienie lub przekazanie jest wymagane lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo, poinformujemy Państwa w jak najkrótszym czasie o takim przekazaniu, o ile obowiązujące prawo, w tym zasady wykonywania obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej, nie unie¬moż¬liwia nam przekazania takiego powiadomienia.
Jeśli ujawnimy lub przekażemy Państwa dane osobowe osobom trzecim, uczynimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również podejmiemy niezbędne środki w celu zapewnienia ich integralności i ochrony.
W celu wykonywania naszej działalności korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane, tj. Microsoft Azure, w zakresie platformy hostingowej, usługi świadczonej przez Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlandia, nr płatnika VAT IE8256796U, oraz Gmail dla serwerów poczty elektronicznej lub Google Docs do zarządzania dokumentami, usług świadczonych przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, numer płatnika VAT: IE 6388047V, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu i ściśle na podstawie naszych instrukcji. Zachowamy kontrolę nad Państwa danymi osobowymi i zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić ich integralność i bezpieczeństwo w relacjach z tymi podmiotami przetwarzającymi. Ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi dane zawrzemy umowy o przetwarzanie danych osobowych, które będą zawierały odpowiednie klauzule zapewniające, że podmioty te podejmą zobowiązania do przetwarzania danych osobowych (w tym do ich usunięcia) w pełnej zgod¬ności z obowiązującymi przepisami prawa i które zapewnią odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych.
Nasi dostawcy rozwiązań do zarządzania relacjami z klientami (CRM):
– platforma do przesy¬łania wiadomości i komunikacji dostarczona przez Intercom R&D Unlimited Company, podmiot z siedzibą w Dublinie, St. Stephen’s Green, nr 18–21, Stephen Court – tutaj przet¬warzamy następujące dane osobowe: nazwa użytkownika, adres e-mail, telefon, lokalizacja, wersja przeglądarki, wersja systemu operacyjnego, numer sesji;
– platforma zarządzania klientami obsługiwana przez Monday.com LTD, izraelską spółkę z siedzibą przy 52 Menachem Begin Road w Tel Awiwie – tutaj przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, lokalizacja, nazwa firmy, stanowisko.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe są zabezpieczone przed zagrożeniami. Dbamy o to, aby były chronione przez odpowiednią infrastrukturę IT i środki bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy ponadto wewnętrzne środki, które pozwalają nam odkrywać i dokumentować naruszenia danych osobowych w moż¬liwie jak najkrótszym czasie, a także powiadamiać o nich.
W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych, które stwarza ryzyko dla Państwa praw i wolności, powiadomimy Krajowy Organ Nadzoru nad Przetwarzaniem Danych Osobo-wych. Otrzymają Państwo informację o naruszeniu Państwa danych osobowych, jeśli prowadzi ono do wysokiego ryzyka dla Państwa praw i wolności.

Państwa prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Jeśli wyrazili Państwo zgodę w odniesieniu do czynności przetwarzania, mogą Państwo w każ¬dej chwili ją wycofać ze skutkiem na przyszłość. Nie wpłynie to na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.
Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, nie będziemy dłużej zezwalać na przetwarzanie Państwa danych osobowych i podejmiemy wszelkie odpowiednie działania w celu usunięcia wszelkich zawierających je zapisów, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania na żądanie informacji, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a gdy tak jest, do żądania dostępu do nich. Udostępnione informacje obejmują m.in. cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Mają Państwo prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych. Za wszelkie dodatkowe kopie możemy pobrać uzasadnioną opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych.
2. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych. Mają Państwo prawo do sprosto-wania nieścisłości w swoich danych osobowych. W zależności od celów przetwarzania mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
3. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o usunięcie Państwa danych osobowych.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to przysługuje Państwu, gdy:
a. kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych;
b. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem;
c. nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
lub
d. zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w ocze-kiwaniu na weryfikację naszej podstawy uzasadnionego interesu.
5. Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo otrzymać przekazane nam własne dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazać te dane osobowe innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony.
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związa-nych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a my możemy zostać zobowiązani do zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku gdy skorzystają Państwo z takiego prawa do sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane do takich celów. Skorzystanie z tego prawa nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami.
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych lub chęci złożenia wniosku, a także skorzystania z któregokolwiek z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt:
– adres e-mail: dataprotection@innoship.io ;
– siedziba: Strada Ienăchiță Văcărescu 38, Sector 4, 040157, București
Rozpatrzymy każde zgłoszenie i powiadomimy Państwa o podjętych działaniach w możliwie jak najkrótszym czasie – nie później jednak niż w ciągu miesiąca od zarejestrowania żądania. Jeżeli będziemy potrzebować od Państwa więcej informacji lub napotkamy trudności w rea¬li-zacji żądania, niezwłocznie powiadomimy Państwa o potrzebie uzyskania dodatkowego czasu na właściwe rozpatrzenie Państwa wniosku.
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa żądania nie zostały w pełni zaspokojone lub nie będą Państ-wo zadowoleni z naszych odpowiedzi, mogą Państwo złożyć petycję do Krajowego Organu Nadzoru nad Przetwarzaniem Danych Osobowych. Mogą też Państwo odwołać się do sądów powszechnych.
Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności
W przypadku podjęcia decyzji o zmianie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności opublikujemy na naszej stronie internetowej nową wersję, która zastąpi treść obecną.
Dziękujemy za powierzenie nam swoich danych osobowych i poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Zachęcamy do kontaktu z nami, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.