Zasady i warunki

Wprowadzenie

1.1. Niniejsza strona internetowa pod adresem www.Innoship.com („Strona”) jest własnością Innoship Technology SRL („Innoship”), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukareszcie, Okręg 4, ul. Ienăchiță Văcărescu 38, pokój 3, piętro I, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym pod nr. J40/7306/2019, numer identyfikacji podatkowej 41214354. 1.2. Korzystanie ze strony internetowej podlega następującym warunkom użytkowania („Warunki”). Prosimy zapoznać się z nimi uważnie. Uzyskując dostęp do naszej Strony i korzystając z niej, użytkownika wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe Warunki, prosimy o niekorzystanie z naszej Strony. 1.3. W niniejszych Warunkach zwroty: „my”, „nas” lub „nasze” oznaczają Innoship, a sfor­mułowania „Państwo” i „Państwa” odnoszą się do użytkowników naszej Strony inter­netowej.

Zastosowanie Warunków

2.1. Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i zasobów, które są własnością osób trzecich i są przez nie obsługiwane. Warunki nie obejmują dostępności ani zawartości i zasobów tych stron internetowych, toteź Innoship nie ponosi za to odpowie­dzialności. 2.2. Jeśli użytkownik wejdzie na strony internetowe osób trzecich za pomocą podanych odnośników, operatorzy tych stron mogą zbierać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika zgodnie z ich polityką prywatności, która będzie się różnić od naszej. Nasze Warunki należy czytać łącznie z wszelkimi innymi uwagami prawnymi lub warunkami dostępnymi na innych stronach naszej witryny.

Korzystanie ze Strony przez użytkownika

3.1. Zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkownik potwierdza, że będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie dostępu i korzystania z niniejszej Strony. 3.2. Zabronione jest korzystanie ze Strony:
  1. w jakikolwiek sposób naruszający dowolne przepisy prawa lub mający jakikolwiek bezprawny lub niemoralny cel lub skutek;
  2. w celu przesyłania dowolnych niezamówionych lub nieuprawnionych reklam, materiałów promocyjnych lub podobnych komunikatów lub wysyłania, świadomego otrzymywania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób dowolnych materiałów lub informacji, które są nieścisłe, nielegalne, zniesławiające, dyskryminujące, nieuprawnione, niezgodne z prawem lub mogą narazić użytkownika lub nas na działania prawne lub utratę reputacji;
  3. w celu grożenia, nękania, molestowania lub innego naruszania praw innych osób.
3.3. Innoship nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów zamieszczonych przez Państwa lub innego użytkownika niniejszej Strony. Mamy prawo do usunięcia wszelkich materiałów zamieszczonych przez użytkownika na naszej Stronie, jeśli naszym zdaniem nie są one zgodne z niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi innymi informacjami prawnymi lub warunkami dostępnymi na innych podstronach naszej Strony. 3.4. Należy pamiętać, że wszelkie materiały zamieszczone przez użytkowników na Stronie internetowej będą traktowane jako niezastrzeżone.

Prawa własności intelektualnej

4.1. Wszystkie materiały publikowane na Stronie (np. teksty, obrazy, elementy graficzne, dźwięki, animacje i pliki wideo oraz znaki towarowe lub ich dowolne kombinacje) oraz materiały udostępniane za jej pośrednictwem są chronione przepisami prawa autorskiego i innymi prawami własności intelektualnej. 4.2. Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana, publicznie prezen­to­wana, reprodukowana, ponownie wykorzystywana, przenoszona, ekstrahowana lub modyfiko­wana w jakikolwiek sposób – niezależnie od tego, czy taka modyfikacja powoduje powstanie dzieł pochodnych, czy też nie, ani też reprodukowana na innych nośnikach, w tym na innych stronach internetowych i w publikacjach wszelkiego rodzaju, bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Innoship, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej. Wnioski o zgodę należy kierować pod adresem privacy@innoship.io. 4.3. O ile nie wskazano inaczej w odpowiedniej treści i pod warunkiem przestrzegania wszyst­kich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, użytkownik jest upoważniony do wy­ko­nywania kopii, drukowania lub pobierania treści zamieszczonych na niniejszej Stronie internetowej, pod warunkiem że takie wykorzystanie służy wyłącznie celom informacyjnym, niekomercyjnym, a każda kopia treści, którą użytkownik wykonuje, musi zawierać informację o prawach autorskich lub inne atrybuty związane z treścią. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków prawo użytkownika do korzystania z tej Strony ustanie natychmiast, a użytkownik zwróci lub zniszczy wszelkie wykonane przez siebie kopie materiałów. 4.4. Użytkownik nie jest upoważniony do kopiowania lub używania żadnego oprogramowania, zastrzeżonych procesów lub technologii zawartych lub opisanych na tej Stronie. 4.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Innoship jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej do treści zawartych na Stronie internetowej i że nie będzie korzystać z tych materiałów w sposób inny niż opisany w punkcie 4.3 powyżej. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się nie modyfikować, nie sprzedawać, nie rozprowadzać ani nie tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o zawartość Strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Innoship. 4.6. Strona internetowa może zawierać pewne treści, które są chronione prawami autorskimi autorów i dostawców i do których Innoship ma tytuł prawny.

Ograniczenie odpowiedzialności

5.1. Treści prezentowane na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a użytkownicy nie powinni podejmować działań ani powstrzymywać się od ich podejmowania wyłącznie na podstawie materiałów dostępnych na Stronie. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na tej Stronie były dokładne i aktualne. Jednakże dostarczone informacje mogą czasami zawierać niezamierzone błędy lub niespójności. 5.2. Niektóre z odnośników do stron internetowych i zasobów na Stronie mogą nie być własnością Innoship lub nie są przez nią obsługiwane. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych ani za treści, reklamy, towary, usługi, oprogramowanie, informacje lub inne materiały dostępne na takich stronach lub za ich pośred­nictwem, które nie są pod naszą kontrolą. 5.3. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za korzystanie, opóźnienie w korzystaniu lub niemożność korzystania z tej Strony internetowej, za wykorzystanie jakichkolwiek informacji lub materiałów na niej dostępnych ani za treść jakichkolwiek zewnętrznych stron internetowych, do których ta Strona się odwołuje lub z którymi jest powiązana.

Dane osobowe

6.1. Dane osobowe gromadzone przez Innoship za pośrednictwem Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności i Polityką dotyczącą plików cookie, dostępnymi na stronach https://innoship.com/pl/zasady-i-warunki/ i https://innoship.com/pl/polityka-dotyczaca-plikow-cookie/.

Złośliwe oprogramowanie

7.1. Innoship dokłada wszelkich starań i podjęła wszelkie odpowiednie kroki w celu wykrycia, że materiały dostępne na tej Stronie nie mogą generować zagrożeń technicznych, poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii ochrony przed wirusami. Do obowiązków użyt­kownika należy jednak skonfigurowanie i ochrona technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy za pomocą własnego oprogramowania antywirusowego w celu uzyskania dostępu i korzystania z naszej Strony. 7.2. Innoship nie ponosi odpowiedzialności za straty, zakłócenia lub szkody spowodowane w danych, sieciach lub komputerach użytkowników niniejszej Strony internetowej w wyniku po­bie­rania lub korzystania z materiałów dostępnych na Stronie internetowej lub za pośrednictwem łączy dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej.

Zmiany Warunków

8.1. Innoship może okresowo modyfikować niniejsze Warunki. Prosimy o ich regularną wery­fi­kację. Uaktualnione Warunki zostaną opublikowane na Stronie internetowej i będą obo­wią­zywać natychmiast po ich opublikowaniu.